Sari la conținut
AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC – WHISTLEBLOWING

Conform Legii nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public, categoriile de persoane care pot formula o raportare referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional, sunt cel puțin, următoarele:

 • angajații
 • persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
 • acționarii și persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei companii, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și voluntarii și stagiarii remunerați sau neremunerați
 • orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acestei

Raportările pot face referire la:

Raportările pot face referire la:

 • infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul
 • practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor
 • încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese
 • folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane
 • încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale
 • incompetența sau neglijența în serviciu
 • evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție
 • încălcări ale reglementarilor interne sau stabilirea acestora unor proceduri interne cu nerespectarea legii
 • emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare
 • administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului GRAWE
 • încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului GRAWE
 • încălcări ale Codului de conduită și etică

Modalitățile de raportare sunt următoarele:

 • raportarea internă
 • raportarea externă

Avertizorul în interes public care raportează poate alege între canalul intern și cel extern de raportare. La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:

 • existența riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne
 • imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic.

Raportarea internă utilizează, de regulă, canalul intern de raportare: etic@grawe.ro, dar poate fi comunicată și prin telefon sau sisteme de mesagerie vocală sau, la cererea avertizorului în interes public, prin întâlnire față în față cu persoana desemnată să soluționeze raportarea.

Persoana desemnată să soluționeze raportările în cadrul companiei Grawe România: Mihai Păduroiu

Conținutul raportărilor

Raportarea trebuie sa cuprindă, cel puțin, următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul unei autorități, instituții publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanei juridice de drept privat, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

Prin excepție de la prevederile anterioare, raportarea anonimă (care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public) se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

Căi de comunicare a avertizărilor:

 • prin e-mail : etic@grawe.ro
 • prin poștă: Str. Vulturilor 98A, sector 3, București  030857
de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe