Sari la conținut
Incapacitate muncă

Pasul 1:
Asiguratul/contractantul/beneficiarul/reprezentantul legal al asiguratului sau al beneficiarului trimite asigurătorului (prin poştă la adresa sediului central, prin depunere personală la sediul central sau la una dintre agenţiile teritoriale, e-mail pe adresa dauneasigviata@grawe.ro sau fax la nr. 021 312 50 44) următoarele documente completate corect şi complet:
- Formular de avizare incapacitate de muncă (AUZ) – download Formular avizare daună
- Copia actului de identitate al asiguratului, semnată de acesta și având specificația „conform cu originalul",
- Copii ale biletelor de ieşire din spital,
- Copii ale certificatelor de concediu medical pentru întreaga perioadă de incapacitate de muncă,
- Copia Deciziei Oficiului de Expertiză Medicală asupra capacităţii de muncă, după caz,
- Copii ale tuturor documentelor medicale referitoare la tratamentul staţionar si/sau ambulator urmat,
- Doar pentru incapacitatea de muncă datorată unui accident: Formular de avizare accident - download Formular avizare accident 
Notă:
În cazul producerii evenimentului asigurat în străinătate: Pentru evaluare, sunt necesare fotocopiile documentelor în limba în care au fost emise și copiile traduse și legalizate în limba română ale documentelor care atestă producerea evenimentului.
Precizări:
Anunţul de daună în caz de eveniment asigurat incapacitate de muncă (din orice cauză) trebuie făcut către asigurător în termen de 4 săptămâni de la expirarea termenului de aşteptare de 42 de zile.
Asigurătorului i se va prezenta un certificat eliberat atât de instituţia de stat competentă, cât şi de medicul curant, din care să rezulte tipul bolii sau vătămării corporale, perioada prezumtivă a incapacităţii de muncă şi ziua din care a intervenit incapacitatea totală de muncă (conform art.3 din Condițiile Speciale de Asigurare în caz de Incapacitate de Muncă - CSAWOP).
Orice document medical prezentat asigurătorului (bilet de ieşire spital, certificat medical, fişa medicală, certificat concediu medical, adeverinţă medicală, etc.) trebuie să conţină următoarele elemente obligatorii, care să fie bine vizibile şi lizibile: semnătura şi parafa medicului, ştampila instituţiei medicale emitente, data emiterii documentului.
Pentru deschiderea dosarului de daună, contractul trebuie să aibă primele de asigurare achitate la zi.
Pasul 2:
După recepționarea documentelor, va fi demarată procedura de evaluare a evenimentului asigurat produs. Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în caz de necesitate, atât asiguratului, cât şi organelor abilitate de cercetare a accidentelor sau instituţiilor medicale unde a fost tratată persoana asigurată.
Pasul 3:
În termen de două săptămâni de la obţinerea tuturor documentelor necesare evaluării evenimentului asigurat produs (inclusiv a celor solicitate direct de asigurător beneficiarilor, instituţiilor medicale sau organelor abilitate de cercetare), asigurătorul va informa în scris clientul cu privire la soluționarea dosarului de daună și a valorii despăgubirii. Inainte de efectuarea plăţii despăgubirii, clientul trebuie să confirme asigurătorului acceptarea acestei valori.
Pasul 4:
Asigurătorul achită despăgubirea în termen de 7 zile de la primirea acceptului clientului cu privire la valoarea despăgubirii și furnizarea de către acesta a datelor cu privire la modul de plată.

de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe