Sari la conținut
Deces

Pasul 1:
Contractantul/beneficiarul/reprezentantul legal al asiguratului sau al beneficiarului trimite asigurătorului (prin poştă la adresa sediului central, prin depunere personală la sediul central sau la una dintre agenţiile teritoriale, e-mail pe adresa dauneasigviata@grawe.ro sau fax la nr. 021 312 50 44) următoarele documente completate corect şi complet:
- Formular de avizare daună – download Formular avizare deces,
- Polița de asigurare în original,
- Copii ale actelor de identitate ale beneficiarilor (pentru beneficiar minor – copia certificatului de naştere sau copia buletinului de indentitate, după caz, copia actului de identitate al reprezentantului legal, copia actului doveditor al calităţii de reprezentant legal – tutore, curator), semnate în original, având specificația „conform cu originalul",
- Copia Certificatului de deces al persoanei asigurate,
- Copia Certificatului medical constatator al decesului persoanei asigurate,
- Pentru cazurile de deces natural: copii ale documentelor medicale din care să rezulte istoricul bolii cauzatoare a decesului, precum şi istoricul medical al asiguratului la data semnării cererii de asigurare (Fişa de consultaţii de la medicul de familie al persoanei asigurate, bilete de ieşire din spital, scrisori medicale, bilete de trimitere, rezultate ale investigaților efectuate, tratamente recomandate, certificate de concediu medical etc.)
- Pentru cazurile de deces din accident: Procesul verbal de la Poliție de constatare a accidentului,
- Pentru cazurile de deces din accident: rezultatul anchetei Poliţiei, rezoluția Parchetului,
- Pentru cazurile de deces din accident: buletinul examenului toxicologic (alcoolemie, substanţe toxice etc.) dacă a fost impus de lege,
- Pentru cazurile de deces din accident de muncă: rezultatul anchetei Inspectoratului teritorial de muncă (FIAM).
Notă:
În cazul producerii evenimentului asigurat în străinătate: Pentru evaluare, sunt necesare fotocopiile documentelor în limba în care au fost emise și copiile traduse și legalizate în limba română ale documentelor care atestă producerea evenimentului. In caz de deces este necesar şi Certificatul de deces emis de autoritățile române ca urmare a transcrierii în Registrul Român de Stare Civilă a actului de deces emis de către Autoritățile Străine competente.
Precizări:
Anunţul de daună în caz de eveniment asigurat deces trebuie făcut către asigurător în termen de 5 zile calendaristice de la decesul persoanei asigurate (conform art. 18 din Condițiile Generale de Asigurare pentru Asigurarea de Viață - CGAV).
Anunţul de daună în caz de eveniment asigurat deces din accident trebuie făcut către asigurător în termen de 24 ore de la decesul persoanei asigurate (conform art. 25 din Condițiile Generale de Asigurare pentru Asigurarea de Accident - CGAA). Dacă asigurătorul nu poate fi înştiinţat în scris în decurs de 24 ore, anunţul se poate face şi prin fax, e-mail sau telefonic.
Orice document medical prezentat asigurătorului (bilet de ieşire spital, certificat medical, fişa medicală, certificat concediu medical, adeverinţă medicală etc.) trebuie să conţină următoarele elemente obligatorii, care să fie bine vizibile şi lizibile: semnătura şi parafa medicului, ştampila instituţiei medicale emitente, data emiterii documentului.
Pentru deschiderea dosarului de daună, contractul trebuie să aibă primele de asigurare achitate la zi. În cazul în care contractul de asigurare este în liber de prime, obligativitatea de plată a asigurătorului se reduce la valoarea sumei asigurate reduse.
Pasul 2:
După recepționarea documentelor, va fi demarată procedura de evaluare a evenimentului asigurat produs. Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în caz de necesitate, atât asiguratului, cât şi organelor abilitate de cercetare a accidentelor sau instituţiilor medicale unde a fost tratată persoana asigurată.
Pasul 3:
În termen de două săptămâni de la obţinerea tuturor documentelor necesare evaluării evenimentului asigurat produs (inclusiv a celor solicitate direct de asigurător beneficiarilor, instituţiilor medicale sau organelor abilitate de cercetare), asigurătorul va informa în scris clientul cu privire la soluționarea dosarului de daună și a valorii despăgubirii. Inainte de efectuarea plăţii despăgubirii, clientul trebuie să confirme asigurătorului acceptarea acestei valori.
Pasul 4:
Asigurătorul achită despăgubirea în termen de 7 zile de la primirea acceptului clientului cu privire la valoarea despăgubirii și furnizarea de către acesta a datelor cu privire la modul de plată.

de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe